Microsoft cuối cùng đã khai tử Internet Explorer

Microsoft has finally killed Internet Explorer

 

The browser will be killed on 17 August 2021, the company said.

Công ty cho biết trình duyệt này sẽ bị khai tử vào ngày 17 tháng 8 năm 2021.

 

In a blog post, Microsoft explained that the Microsoft Teams web app will no longer support Internet Explorer 11 – the most recent and final iteration of the browser – from November 30 this year.

Trong một bài đăng trên blog, Microsoft giải thích rằng ứng dụng web Microsoft Teams sẽ không còn hỗ trợ Internet Explorer 11 – phiên bản mới nhất và cuối cùng của trình duyệt này – kể từ ngày 30 tháng 11 năm nay.

 

The remaining Microsoft 365 apps and services will stop supporting the browser 2020.

Các ứng dụng và dịch vụ Microsoft 365 còn lại sẽ ngừng hỗ trợ cho trình duyệt vào năm 2020.

 

The computer giant’s new browser named Microsoft Edge is replacing the browser. Microsoft Edge relies on Chromium open-source software, developed by Google for Google Chrome. That gives Edge more features than Internet Explorer.

Trình duyệt mới của gã khổng lồ máy tính có tên Microsoft Edge sẽ thay thế trình duyệt này. Microsoft Edge dựa trên phần mềm mã nguồn mở Chromium, do Google phát triển cho Google Chrome. Điều đó mang lại cho Edge nhiều tính năng hơn so với Internet Explorer.

 

There is an older version of Edge that does not use Chromium; that version will also be phased out on 9 March next year.

Có một phiên bản Edge cũ hơn không sử dụng Chromium; phiên bản đó cũng sẽ bị loại bỏ vào ngày 9 tháng 3 năm sau.

internet explorer

 

With many websites and applications still using Internet Explorer, the company is trying to avoid having two active browsers at once.

Với nhiều trang web và ứng dụng vẫn sử dụng Internet Explorer, Microsoft đang cố gắng tránh để hai trình duyệt hoạt động cùng một lúc.

 

The closure of Internet Explorer, and Microsoft’s non-Chromium browsers, has been on the cards for years. Internet Explorer 8, 9, and 10 stopped working in 2016, while Microsoft Edge was introduced one year before, in 2015.

Việc đóng trình duyệt Internet Explorer và các trình duyệt không phải Chromium của Microsoft, đã xảy ra trong nhiều năm. Internet Explorer 8, 9 và 10 đã ngừng hoạt động vào năm 2016, trong khi Microsoft Edge được giới thiệu một năm trước đó, vào năm 2015.

 

The move towards Chromium for Microsoft’s browser, compared to its previous proprietary browser, has larger ramifications for the future of the open internet. Those concerns have become more pressing in recent months because of, among other things, the fallout between the US government and TikTok.

Việc chuyển sang Chromium dành cho trình duyệt của Microsoft, so với trình duyệt độc quyền trước đây của nó, có sự phân nhánh lớn hơn cho tương lai của Internet mở. Những lo ngại đó đã trở nên cấp bách hơn trong những tháng gần đây bởi vì trong số những mối lo ngại khác đó là mối quan hệ giữa chính phủ Hoa Kỳ và TikTok.

 

Chromium is now the basis of Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Vivaldi, Avast Secure Browser, and Opera.

Chromium hiện là nền tảng của Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Vivaldi, Avast Secure Browser và Opera.

 

This means that Google has a greater influence when it comes to what features are developed, practices accepted, and which usability concerns are deemed vital.

Điều này có nghĩa là Google có ảnh hưởng lớn hơn khi nói đến những tính năng nào được phát triển, các phương pháp được chấp nhận và những mối quan tâm về khả năng sử dụng được coi là quan trọng.

 

However, the new Edge browser includes a range of features that differentiate it from others like Google Chrome.

Tuy nhiên, trình duyệt Edge mới bao gồm một loạt các tính năng giúp phân biệt nó với các trình duyệt khác như Google Chrome.

 

This includes turning on tracking protection by default, which blocks both advertisements and almost all third-party tracking code.

Điều này bao gồm việc bật tính năng bảo vệ theo dõi theo mặc định, tính năng này chặn cả quảng cáo và hầu như tất cả mã theo dõi của bên thứ ba.

Theo: independent.co.uk

Ảnh: pixabay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now ButtonHotline/ Zalo: 0903717749
Contact Me on Zalo